kids activity in school cover photo

VECĀKIEM

reading to childVECĀKI - SAVU BĒRNU PIRMIE SKOLOTĀJI!

Tieši jūs spēlējat galveno lomu savu bērnu izglītībā. 


SASTRĀDĀSIMIES! 

Acinām jūs, vecāki, kopā ar skolas darbiniekiem palīdzēt bērniem radīt labāko pieredzi, augot latviskā vidē.

 

SARUNĀSIMIES LATVISKI IKDIENĀ!

 

SKOLAS SARĪKOJUMI

Skolas gadā notiek vairāki sarīkojumi. Ir ierasts , ka sarīkojumos vecāki ir atbildīgi par zāles uzstādīšanu, cienasta sagatavošanu un zāles satīrīšanu pēc sarīkojuma. Apmērām mēnesi pirms sarīkojuma, klases pārstāvis/e noturēs sēdi ar klases vecākiem, lai izplānotu cienastu un sadalītu darbus.

SAGAIDĀM, KA VISAS SKOLAS ĢIMENES SAGATAVO ĒDIENU UN PIEDALĀS SARĪKOJUMOS

Ķekatas - atbildīgi 1. kl. vecāki (nodarbības bērniem pilnsapulces laikā)

Ziemassvētku eglīte - atbildīgi Bērnu dārzs un 3. kl. vecāki

Draudzīgais aicinājums - atbildīgi 4.kl. un 5. kl. vecāki (6. klases teātra izrāde)

Ģimenes dienas sarīkojums un BBQ - atbildīgi Pirmskolas un 2. klases vecāki

Izlaidums - atbildīgi 7.kl. un 8. kl. vecāki

TLBSS VECĀKU DEŽŪRA

Katru sestdienu, lūdzam divām ģimenēm dežūrēt skolas gaiteņos no plkst. 8:55 līdz 13:30. Dežuranti ir vajadzīgi, lai mēs varētu gādāt par bērnu drošību arī tad, kad viņu nav klasēs. Lūdzam visas ģimenes šo dežūru atbalstīt.

 

Ja jūs vēlaties paēst pusdienas Centrā savā dežūras dienā, lūdzu, dariet to, kad skolēnu pusdienu laiks ir beidzies. Sagaidām, ka vecāki palīdz uzraudzīt bērnus skolas telpās un ārā pagalmā no plkst. 11:30 līdz 12:10.

 

Ja nevarat ierasties, lūdzu, laicīgi sarunājiet atvietotāju, un paziņojiet Ilze Jacko, Ilze.Jacko@yahoo.com vai (647) 885-6486. Paldies par Jūsu laiku un atbalstu!

KLAŠU VECĀKU PĀRSTĀVJI

Bērnu dārzs - 

Pirmskola - 

1. klase - 

2. klase - 

3. klase - 

4. klase - 

5. klase  - 

6. klase  -

7. klase  - 

8. klase  - 

SKOLAS TALKAS

Vecākiem jāpiedalās  vienā no Latviešu centra uzkopšanas talkām - pavasarī vai rudenī. Tā ir pateicība par iespēju bez maksas izmantot Centra telpas skolas darbībai. 

Ja nav iespējas piedalīties nevienā talkā, tad lūdzam sarunāt ar Centra darbiniekiem par iespēju citā laikā palīdzēt vai arī iesniegt  $100 ziedojumu skolas birojā, ko tālāk nodosim Latviešu centra valdei.