Cīņā vien var laimi gūt

 

Toronto Latviešu biedrības Sestdienas skolas 67. izlaidums

 

Skaistā un saulainā 26. maija rītā Toronto latviešu sabiedrība pulcējās Latviešu Centra Kursas zālē TLB Sestdienas skolas 67. izlaidumam. Šogad skolu beidza četri skolēni: Simona Gaide, Līze Kaļiņa, Vizma Kaļiņa un Kristofers Ozoliņš. Līdz ar šiem absolventiem Sestdienas skolu ir beiguši jau 1068 skolēni. Astotās un septītās klases skolēni, kā arī pārzine un klases audzinātājs, koklēšanas skolotāja Marisa Zubāne bija tērpušies tautastērpos, kas piedeva svinīgumu šim sarīkojumam.

Aktu vadīja pārzine Rasma Gaide un to atklāja ar absolventu karoga ienešanu Helēnas Ginteres klavieŗu pavadījumā. Sekoja Kanadas himna un svētbrīdis, ko vadīja māc. Ivars Gaide. Viņš savus vēlējumus un domu izteica dziesmas vārdos, ko bija veltījis savām mazmeitām: “Dziesma dziedāta no sirds...”. To arī kopīgi nodziedājām meld. “Slavēts Dievs visaugstākais”. Nobeidzot visi vienojās kopīgā lūgšanā.

No LNAK Izglītības nozares absolventus sveica Elita Pētersone. Viņa izteica pateicību skolotājiem, bērniem, vecākiem un visiem, kas ar savu atbalstu ir veicinājuši skolas darbu. E. Pētersone minēja, ka 67. izlaidums ir nozīmīgs arī ar to, ka tas ir noticis Latvijas 100 gadu ietvaros. Viņa mudināja absolventus turpināt latvisko izglītību, izmantojot jebkuŗu izdevību. Izrādījās, ka visi četri absolventi šovasar ir nolēmuši piedalīties “Sveika, Latvija!” ceļojumā.

Toronto Latviešu biedrības valdes priekšsēdis Patriks Rundāns sveica absolventus un norādīja, ka šī diena ir svarīga ne tikai viņiem un viņu vecākiem, bet arī visai latviešu sabiedrībai. Tomēr šis ir tikai pirmais pakāpiens latviskā izglītībā un mēs ceram, ka to turpināsit papildināt gan ģimnazijā, Gaŗezerā, gan Latvijā u.c. Jums tagad ir pamats, uz kuŗa var turpināt būvēt visu mūžu. Mūsu lielākā cerība ir, ka jūs kļūsit par aktīviem darbiniekiem latviešu sabiedrībā šeit Kanadā.

Šodien varbūt jums ir grūti aptvert Sestdienas skolas devumu, bet bez sirsnīgām draudzībām un jaukām atmiņām, jums ir arī latviešu valoda, kultūra un latviskā identitāte. Jūsu latviskais mantojums nav tikai dāvana, bet arī pienākums to izmantot latviešu tautas un sabiedrības labā. Latviešu tauta ir skaitliski maza, tāpēc tai ir jābūt garā lielai un jūs, jaunieši, esat tautas un sabiedrības nākotne. P. Rundāns novēlēja absolventiem labas sekmes nākotnē un nekad neaizmirst savas latviskās saknes.

Visi vienojās Latvijas himnā.

Skolas pārzine Rasma Gaide sveica absolventus, pateicās skolotājiem un ģimenēm, kas ir palīdzējuši izaudzināt šos īpaši latviskos jauniešus. Mēs tagad vērosim, ko šie jaunieši piedāvās latviešu sabiedrībai nākotnē. Viņa nobeidza ar tautas dziesmu:

 

Tēvu tēvi laipas meta,

Bērnu bērni laipotāji.

Tā, bērniņi, laipojat,

Ka pietika mūžiņam.

 

Absolventu klases pārstāvis Kristofers Ozoliņš nodeva karogu nākamās absolventu klases pārstāvim Connor Poole, abiem noskaitot attiecīgo tekstu labā latviešu valodā pārējiem klases locekļiem asistējot. Kad karogs bija novietots, 7. klases audzēkņi noskaitīja savu solījumu un visi kopīgi nodziedāja “Tev mūžam dzīvot, Latvija!”.

Pārzine nolasīja rakstisku apsveikumu ar ziedojumu no Austrumu draudzes.

P. Rundāns sveica divas skolotājas par 5 gadu darbu skolā un pasniedza skolas labvēles nozīmi sudrabā Ilzei Jacko, bet Natālija Vāgnere nebija ieradusies un to saņems vēlāk.

P. Rundāns turpināja ar pateicību pārzinei par skolas vadīšanu 8 gadus, paskaidrojot, ka ar savu priekšzīmi viņa ir pierādījusi, ka “cīņā vien var laimi gūt”. Kā pateicību viņš pasniedza latvisku rotu no TLB.

Akts turpinājās ar gatavības apliecību, liecību un balvu pasniegšanu no skolas, LNAK Izglītības nozares un TLB. Sekoja absolventu priekšnesums – tautas dziesma par galdu, kam četri stūŗi. “Galdiņam bij’ četri stūŗi, Visi četri vajadzīgi: Uz pirmā saule lēca, Uz otrā norietēja.” Tur bija vairāki pantiņi par to pašu temu un raksturoja četrus absolventus. Visi absolventi skolotājas Marisas Zubānes vadībā uz koklēm nospēlēja “Oda priekam”.

Absolventi pēc kārtas teica atvadu vārdus, kavējoties atmiņās un savos guvumos, kā arī pateicās visiem skolotājiem. Īpašu pateicību un atzinību saņēma klases audzinātājs Pauls Legzdiņš.

No vecākiem atvadījās Larisa Kaļiņa. Viņa atcerējās savu pārsteigumu, ka Vizma nemaz neesot raudājusi pirmā skolas dienā, kad atvesta uz bērnudārzu, un arvien labprāt braukusi uz skolu katru sestdienu. Skolēnu sastāvs stipri mainījies 10 gadu laikā, bet 3 absolventes esot palikušas visus skolas gadus. Kristofers viņām pievienojies 4. klasē. Tālāk L. Kaļiņa bija ņēmusi palīgā Auseklīšus, lai izsekotu bērnu progresam skolā. Viņa pateicās visiem, kas palīdzēja audzināt šodienas absolventus.

Klases audzinātājs Pauls Legzdiņš savu runu balstīja uz iepriekš minēto tautasdziesmu par galdu ar četriem stūŗiem. Galdam ir arī četras kājas un tās var būt atšķirīgas gan krāsā, gan veidojumā un gaŗumā. Ja galda kājas nav viena gaŗuma, galds šūposies. Arī absolventi ir auguši gan garīgi, gan fiziski un katrs attīstās savā veidā un laikā. Arī dzīvē lietas mainās uz augšu un leju. Ir dažādi galdi un katrs ar savu uzdevumu, bet virtuves galds ir ļoti svarīgs tāpēc, ka pie tā pulcējas visa ģimene, lai pārrunātu dienas notikumus un kopīgi kaltu plānus nakotnei. Šāda ģimenes kopība rada labsajūtu un drošību. Šī gada absolventi esot vispusīgi, radoši un viņiem esot labestības izjūta. Audzinātājs mudināja jauniešus arvien uzturēt saiti ar latviešu tautu un kā piemiņu katram uzdāvāja latvisku četrstūrainu kareklīti, ko var nēsāt ķēdītē, pie atslēgām vai kā citādi. Četrstūris simbolizē pasauli ar latvisko krustiņu centrā.

Noslēgumā pārzine uzaicināja nodziedāt skolas himnu “Augšā, bērni!” un 7. klases skolēni iznesa karogu. Tad visus aicināja doties lejā pie spēļu laukuma, kur absolventi iestādīja 4 ceriņus. Turpat visi kopīgi nodziedāja tautas dziesmas par galdu ar četriem stūŗiem visus pantus. Šis notikums tika arī iemūžināts foto attēlos. Atgriežoties zālē, notika absolventu un viesu fotografēšana, ar ko tad oficiālā daļa beidzās.

Vecāki aicināja visus pie mielasta, kas bija bagātīgi sarūpēts arī ar kafijas galdu. Viesi varēja to baudīt un vēl pārrunāt šīs dienas norises pakavējoties atmiņās.

Rasma Pērkone